Eesti Päevaleht rikkus head ajakirjandustava

Kuupäev: 
13.03.2020

Pressinõukogu otsuse kohaselt rikkus Eesti Päevaleht 8. jaanuaril 2020 ilmunud artiklit „Uhhuu-tšakraõpetus pääses euroraha abiga koolidesse lapsi mõjutama“ avaldades head ajakirjandustava.

MTÜ Lilleoru, OÜ Human, Marika Ivandi ja Ingvar Villido palusid Pressinõukogul hinnata, kas Tuuli Jõesaare artikkel, mis räägib kolmes Eesti üldhariduskoolis käivituvast Ingvar Villido loodud meetodil baseeruvast programmist „TMK kooli“, vastab ajakirjanduseetika koodeksile. Nende arvates eirasid ajakirjanik ja väljaanne meediaeetika koodeksi punkte:

4.1. Uudised, arvamused ja oletused olgu selgelt eristatavad. Uudismaterjal põhinegu tõestataval ja tõenditega tagatud faktilisel informatsioonil. 
Ometi artikli pealkiri ja paberlehe esiküljel olev lugu tutvustav lause ei põhine ühelgi artiklis endas esitatud faktil. Loo autor ei erista tekstis ühemõtteliselt ei enda tekstis ega Tartu ülikooli eksperdi Kariina Laasi tsitaate vahendades, kas ta räägib parasjagu: a) Ingvar Villido raamatust; b) Ingvar Villido loodud programmist täiskasvanutele; c) pedagoogide poolt spetsiaalselt lastele kohandatud TMK kooli programmist. 

T. Jõesaare tekstis on selgelt eristatavalt ajakirjanik allika väiteid kuritahtlikult valesti kasutanud, püüdes nende abil kujundada lugejate hoiakut oma teksti. Artikli autor kasutab hoiaku kujundamiseks isiklikke hinnanguid, mitte faktidest tulenevaid järeldusi. Teksti meediasemiootiline analüüs näitab, et nende väidete tegemiseks ei anna autorile piisavalt alust ka eksperdi vähemalt osaliselt oletustel baseeruvad hinnangud, mida ajakirjanik on püüdnud esitada faktiväidetena. 

EPL artikli kõrvalloo “Väljavõtteid Ingvar Villido õpetusest” juhtlõik väidab, et antud tekstiosas esitatu pärineb raamatust “Emotsioond. Inimkonna suurim sõltuvus”. Samas on tekstis vaheldumisi ja omavahel eristamatult esitatud raamatust üks-ühele võetud tsitaate ja ajakirjaniku poolt tahtlikult moonutavaid ümberütlemisi.

4.2.Konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled.

Kuigi lugu heitis otse varju kuuele osapoolele, seades kahtluse alla nende kompetentsuse ja eetika, ei pöördunud Tuuli Jõesaar lugu ette valmistades otse mitte ühegi osapoole poole: 

1) TMK kooli programm ja konkreetsed koolitajad, 

2) MTÜ Lilleoru, kes koordineeris toetuse saanud projekti, 

3) Human OÜ, kellele kuulub TMK bränd ja kes korraldab Ingvar Villido loodud TMK meetodi koolitusi ja kes on raamatu “Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus” väljaandja. 

4) Ingvar Villido kui isik, koolitaja ja raamatu “Emotsioonid. Inimkonna suurim sõltuvus” autor, kelle pihta on suunatud kõige teravam kriitika. Ei ajakirjanik ega tema põhiallikana esitletud Kariina Laas ei pöördunud Ingvar Villido poole, et anda talle võimalus selgitada, millised on need alused, millele tema poolt loodud TMK meetod toetub, milline on tema lugemus või ka teaduskoostöö või millised seni teadaolevad teadusavastused aitavad selgitada TMK meetodi käsitlusviisi ja kas programmi loojad on sellega kursis või mitte.

Pressinõukogule saadetud avalduses märgiti, et ajakirjanik sai TMK Kooli programmi juhilt Marika Ivandi omal algatusel mahuka materjali „TMK kooli“ programmi puudutavate teadusviidetega, kuid see ei leidnud loos kajastamist. 

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Päevaleht rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osapooled. Pressinõukogu leiab, et Ingvar Villido on artiklis keskne tegelane, kelle õpetuse suhtes ollakse artiklis kriitiline, kuid teda ära ei kuulatud.